Opdracht: Projectleider Meer Tijd voor de Patient West-Friesland

Opdracht

Wanneer?
15 oktober 2018 – 31 december 2019

Over deze opdracht
Binnen deze pilot krijgen huisartsen(praktijken) meer tijd. De hypothese is dat ‘meer tijd voor de patiënt’ leidt tot: minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis, minder diagnostiekaanvragen en minder medicatievoorschriften. En tot hogere tevredenheid van patiënten en betere werkbeleving zorgverleners. Een aantal geïnteresseerde huisartsenpraktijken gaat voor een bepaalde periode een andere werkwijze voeren in de praktijk in dit pilotproject, op basis van verbeterinitiatieven waarvan wordt verondersteld dat ze bijdragen aan het creëren van meer tijd voor de patiënt. De deelnemende praktijken worden financieel ondersteund door VGZ en richten (in ruil daarvoor) hun praktijkvoering anders in. De effectmeting van de pilot geeft inzicht in de juistheid van de gestelde hypotheses.

Mijn rol en taken als projectleider

 • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak op basis van projectvoorstel en begroting
 • Begeleiding, advisering, monitoring individuele praktijken
 • Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van de werksessies en evaluatiesessies
 • Opstellen en uitvoeren monitoring en evaluatieplan (i.s.m. PWC/Strategy&)
 • Sturen op benodigde informatie en input van anderen
 • Voortgangsrapportages opstellen
 • Voorbereiden stuurgroep, overleggen met VGZ etc.
 • Opstellen en (mede) uitvoeren communicatieplan
 • Informatie delen en halen met de andere pilotregio’s

Resultaat

Conclusies uit de rapportage: 

 • De pilotpraktijken verwijzen na start van de pilot 12% minder naar het Dijklander ziekenhuis dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De controlegroep daalt met 6%.
 • de pilotpraktijken vragen na start van de pilot evenveel diagnostiek aan bij DCWF als in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De controlegroep vraagt 3% meer diagnostiek aan.
 • De werkbeleving van de huisartsen is sterk verbeterd.
 • De huisartsen zijn meer tevreden over de rust in het spreekuur, het verloop van hun dag en van mening zijn dat zij betere zorg verlenen. Ook vindt er frequenter gezamenlijk (met patient en huisarts) beleid en besluitvorming en intercollegiaal overleg plaats. Er is meer aandacht voor onderliggende factoren en oorzaken en er is meer tijd en ruimte om leefstijlfactoren te bespreken.
 • VGZ heeft op basis van de rapportage en financiële onderbouwing besloten tot continuering van de pilot in 2020

Vanuit Zorgkoepel Westfriesland heb ik de pilot opgezet en samen met de betrokken huisartsen de nieuwe werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd. In augustus 2019 heb ik met behulp van PWC een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de pilot op kwantitatief gebied. Er is gekeken naar het effect op de verwijzingen naar het Dijklanderziekenhuis en naar het Diagnostisch Centrum West-Friesland. Daarnaast heb ik kwalitatieve informatie opgehaald bij de deelnemende praktijken, zowel qua ervaring vanuit de professional als vanuit patiënt. De resultaten zijn positief en VGZ heeft besloten de pilot in 2020 te continueren.

Feedback:

Wendy van den Berg
Wendy van den Berg
Read More
Aangetrokken door de maatschappelijke relevantie van het project 'Meer Tijd voor de Patiënt', heeft Lizzy de opdracht vanaf begin af aan met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid opgepakt. Hierin weet zij een goede mix te organiseren tussen enerzijds de ondersteuning aan de betrokken huisartsenpraktijken in de uitvoering en anderzijds te sturen op doelen, organiseren van randvoorwaarden (zoals beschikbare data), monitoring en inzichtelijk te krijgen van resultaten en effecten. Dit doet zij op een prettige manier met een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Haar kennis van eerstelijn en sociaal domein komen goed van pas.

Gerelateerde informatie