Opdracht: Adviseur burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW)

Opdracht

Wanneer?
mei 2018 – mei 2019

Over deze opdracht
Zorg Zoals de Westfries het Wil is een initiatief van een aantal inwoners van Westfriesland vanuit een grote betrokkenheid op gebied van zorg en welzijn. Dit burgerinitiatief zorgt voor meer inspraak en het rechtstreeks overbrengen van de wensen en belangen van inwoners van Westfriesland en de Wieringermeer rondom zorg. Zij zien zichzelf graag als een verbindende schakel tussen inwoners, aanbieders van zorg en welzijn en systeempartijen zoals zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeenten.

ZONH wil dit burgerinitiatief verder helpen ontwikkelen en versterken. Het past in de visie van het goed laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen om wie het gaat, de patiënten. Zowel ZONH als eerstelijnspartners zijn ervan overtuigd dat het vormgeven, versterken en organiseren van samenhangende zorg niet meer kan zonder de betrokkenheid van inwoners. En het liefst nog een stap verder namelijk: de zorg organiseren samen met de mensen om wie het draait.

Het project vraagt dat er schotten worden doorbroken en bepaald gedrag en regels worden losgelaten (systeempatronen). Het vraagt om ruimte zodat dit soort initiatieven de belofte kunnen waarmaken. De kracht van dit soort initiatieven ligt in het feit dat ze ontstaan vanuit de samenleving met participatie van inwoners/patiënten als kern. Tegelijkertijd is er ook een behoefte aan een grotere organisatiegraad en structuur, projectmatige aanpak en professionalisering van initiatieven. Dit veroorzaakt een spanningsveld en is een zoektocht in het verder brengen van burgerinitiatieven. Een ander dilemma is het lokaal gericht zijn van initiatieven en de wens om op grotere schaal vruchten te kunnen plukken van initiatieven. Hoe kun je zorgen voor een regionalisering, uniformering zonder oog te verliezen voor lokale setting. Wat in het ene dorp werkt, hoeft in een andere kern nog niet te werken. Er is ook een spanningsveld tussen de essentie van een burgerinitiatief (vrijwillig, vanuit ervaring en betrokkenheid) en de wens tot professionalisering. In welke mate kun je een burgerinitiatief professionaliseren zonder te institutionaliseren?

De hier geschetste zoektocht is heel relevant om te doorlopen als onderdeel van het project. Het zoeken naar hoe wel en hoe niet, naar wat werkt en wat niet, heeft ruimte en experiment nodig.

Mijn activiteiten zijn gericht op het verder uitbouwen van de platformfunctie, het zoeken naar vormen om de stem van de Westfries nog duidelijker te laten horen en te zorgen voor een grotere participatie. Daarnaast adviseer ik inhoudelijk hoe en vanuit welke rol ZZWW kan bijdragen aan resultaten op de gestelde speerpunten. Hierbij wordt aangesloten bij het model van quadruple aim. Over de gehele breedte draag ik bij aan de planvorming waarbij missie/visie, strategie en doelstellingen, baten en lasten, inrichting van het platform, governance, communicatie, duurzame financiering en verbinding met stakeholders belangrijke pijlers zijn. Tenslotte ondersteun ik ook bij de uitvoering van het plan.

Resultaat

Gerelateerde informatie